Læreplanmål for videregående skole

Læreplanmål for videregående skole

SAMFUNNSFAG (kompetansemål etter Vg1/Vg2 i vidaregåande opplæring)

Politikk og demokrati
• gjere greie for korleis ein sjølv kan vere med i og påverke det politiske systemet og diskutere kva som kan truge demokratiet
• diskutere samanhengar mellom styreform, rettsstat og menneskerettar

Kultur
• forklare kvifor fordommar oppstår og diskutere korleis framandfrykt og rasisme kan motarbeidast

Internasjonale forhold
• gje døme på internasjonalt samarbeid og beskrive Noreg som internasjonal aktør
• gjere greie for FNs arbeid med fred og menneskerettar
• bruke digitale verktøy til å finne døme på ulike typar konfliktar i verda og presentere ein aktuell internasjonal konflikt og forslag til å løyse konflikten

HISTORIE

Historieforståelse og metoder (kompetansemål etter Vg2 i studieforberedende utdanningsprogram)
• presentere en historisk person og diskutere hvordan samtidige samfunnsrammer påvirket denne personens handlinger

Historieforståelse og metoder (kompetansemål etter Vg3 i studieforberedende utdanningsprogram)
• gi eksempler på og drøfte hvordan utstillinger, minnesmerker, minnedager eller markeringen av bestemte historiske hendelser har betydning for nåtiden

Samfunn og mennesker i tid
• vurdere ulike ideologiers betydning for mennesker, politiske bevegelser og statsutvikling på 1900-tallet
• gjøre rede for bakgrunnen for de to verdenskrigene og drøfte virkninger disse fikk for Norden og det internasjonale samfunn
• finne eksempler på hendelser som har formet et ikke-europeisk lands historie etter 1900, og reflektere over hvordan landet kunne ha utviklet seg hvis disse hendelsene ikke hadde funnet sted
• undersøke bakgrunnen for en pågående konflikt, og drøfte reaksjoner i det internasjonale samfunnet. 

HISTORIE OG FILOSOFI 1

Nyere tid og kritisk tenkning
• drøfte hvordan historieforståelser kan virke undertrykkende eller frigjørende for ulike grupper

HISTORIE OG FILOSOFI 2

Eksistens og mening
• diskutere hendelser, endringer og utfordringer i moderne tid som har aktualisert etiske og eksistensielle spørsmål

Felleskap, produksjon og forbruk
• drøfte hvordan kjønn, etnisitet og sosial og religiøs tilhørighet har satt grenser for menneskers utfoldelse og valgmuligheter, og gi eksempler fra historien på hvordan slike grenser har vært overskredet eller endret.

Politiske ideer og ideologier
• gjøre rede for utviklingen av demokratiske ideer og institusjoner i moderne tid og drøfte utfordringer knyttet til realiseringen av rettsstatlige og demokratiske idealer
• forklare forskjellen mellom et vidt og et snevert ideologibegrep og vurdere hvordan ideologi fungerer i tenkning, hverdagsliv, politisk mobilisering og statsstyring
• identifisere dikotomiserende tenkning og drøfte hvordan dikotomisering har preget ideologier og bevegelser, og kan stå i konflikt med demokratiske idealer og vitenskapelig tenkemåte
• undersøke og presentere politiske ideer og arbeidsformer til ulike massebevegelser og forklare deres historiske bakgrunn og betydning 

MEDIER OG KOMMUNIKASJON 1:
• drøfte hvordan mediene kan påvirke menneskers oppfatning av individ og samfunn og forholdet mellom majoritetsbefolkning og minoritetsgrupper

MEDIER OG KOMMUNIKASJON 2:
• finne fram til og analysere eksempler som belyser medienes rolle i forhold til urfolk, nasjonale og etniske minoriteter, og drøfte disse gruppenes muligheter til å nå fram i mediene

MEDIER OG KOMMUNIKASJON 3:
• vurdere mediene som sosialiserende faktor og medienes evne til å påvirke individ og samfunn


Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter
Postboks 1168 Blindern, 0318 Oslo | Telefon: 22 84 21 00 | E-post: undervisning@hlsenteret.no
Drives av Lime CMS, Snapper Net Solutions AS
Design av Innoventure Design Center